Gemeenteraad 14 december 2017 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over actuele zaken waarin de gemeenteraad bevoegdheden heeft.
  laden...
 • laden...
 • Voorgesteld besluit:
  - De heer B.R. de Melker (Bas) te benoemen als commissielid voor GroenLinks;
  - Mevrouw S.E.M. van Keep (Sybrig) te benoemen als commissielid voor D66.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • Voorgesteld besluit :
  I. artikel 2:10, vierde lid en artikel 5:24, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2017 aan te passen in die zin dat “Telecommunicatieverordening” wordt gewijzigd in “Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel”;
  II. hoofdstuk 17 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 te wijzigen volgens de tabel;
  III. vast te stellen de verordening Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel en de daarbij behorende toelichting, inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Vast te stellen de diverse belastingverordeningen en tarieventabellen 2018.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  1. De wijziging van de begroting 2017 conform overzicht vast te stellen.
  2. Een bestemmingsreserve in te stellen voor regionale samenwerking op het gebied van wonen en economische zaken
  3. Het samenvoegen van de algemene reserves a.g.v. de vastgestelde nota reserves en voorzieningen
  4. Voor de herinrichting van de Jan Benninghweg een krediet van € 1.121.853 beschikbaar te stellen.
  5. Akkoord te gaan met de toevoeging van € 82.000 aan de reserve Collegeagenda 2014 – 2018 i.v.m. budgetoverheveling naar 2018. Dit bedrag in 2018 weer beschikbaar te stellen.
  6. Akkoord te gaan met de toevoeging van € 60.000 aan de Algemene reserve vrij besteedbaar i.v.m. budgetoverheveling naar 2018. Dit bedrag in 2018 weer beschikbaar te stellen.
  laden...
 • laden...
 • Voorgesteld besluit:
  de zittingstermijnen van leden van de Raad van Beheer van Stichting Openbaar Onderwijs Primair (OOP), dhr. W. Varkevisser, mw. M. Bruins, mw. K. van Noort en dhr. R Tjin-Tham-Sjin, te verlengen totdat de fusie van Stichting Openbaar Onderwijs Primair en Stichting Spirit is gerealiseerd, of totdat duidelijk is dat de fusie geen doorgang zal vinden.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Deel te nemen aan het experiment centraal tellen stembiljetten bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  In te stemmen met het afwijken van de legesverordening en de vigerende VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom voor het in rekening brengen van de herstel-, beheer- en degeneratiekosten.
  laden...
 • laden...
 • In de commissie Ruimte is afgesproken om de meningsvormende fase in de raadsvergadering te laten plaatsvinden, voor de besluitvorming.

  Voorgesteld besluit:
  - Kennis te nemen van de inhoud van de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park Zuid”, als uitwerking van het voorkeursscenario.
  - De “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park Zuid” vast te stellen.
  - Ten behoeve van de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park Zuid” een budget van €250.000,- beschikbaar te stellen.
  laden...
 • In de commissie Ruimte is afgesproken om de meningsvormende fase in de raadsvergadering te laten plaatsvinden, voor de besluitvorming.
  Voorgesteld besluit:
  De Ruimtelijke Visie voor “drie locaties nabij de Ouderkerkplas” vast te stellen.
  laden...
 • In de commissie Ruimte is afgesproken om de meningsvormende fase in de raadsvergadering te laten plaatsvinden, voor de besluitvorming.

  Voorgesteld besluit:
  - In te stemmen met de transformatie van Entrada van een kantoorgebied naar een stedelijk woongebied.
  - Een samenwerking aan te gaan met de eigenaren op Entrada om te komen tot een gezamenlijk gedragen stedenbouwkundig plan. Uitgangspunt hierbij is dat hoogbouw voornamelijk langs het trein- en metrospoor en de rijksweg A10 wordt gerealiseerd en nader onderzoek plaatsvindt naar:
  - het woon- en leefklimaat;
  - de sociale veiligheid en cohesie;
  - een voor de locatie passende verhouding tussen programma, bouwhoogte en dichtheid rekening houdende met de menselijke maat;
  - het voorzieningenniveau;
  - de verbinding met Duivendrecht in programmering en infrastructuur;
  - duurzaamheid.
  - Kennis te nemen van het feit dat Wonam een stedenbouwkundige visie heeft opgesteld als vertrekpunt voor de transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  De volgende maatregelen te kiezen, in het kader van de ambitie om in de periode van 2020 tot 2025 een bronscheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per inwoner per jaar:
  1. Herintroductie gft-scheiding: huis-aan-huis inzamelen (ja/nee)
  2. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in ondergrondse containers (ja/nee)
  3. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in buurtdepots (ja/nee)
  4. Grof tuinafval inzamelen in tuingroendepots in de wijken (ja/nee)
  5. OPK huis-aan-huis inzamelen (ja/nee)
  6. Milieudepot: toegankelijkheid vergroten (ja/nee)
  7. Milieudepot Ouder Amstel: meer stromen (ja/nee)
  8. Grof vuil aan huis ophalen (ja/nee)
  9. Communicatie (ja/nee)
  10. Handhaving (ja/nee)
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Op de volgende wijze uitvoering te geven aan de conclusies en aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek 2017 van de Rekenkamer Ouder-Amstel:
  - Om meer ruimte in de planning te krijgen voor de agendacommissie, worden alle stukken voor de agendacommissie een volle week van tevoren verzonden aan de agendacommissie. De deadlines in het vergaderschema 2018 worden hierop aangepast.
  - Om de agendacommissie van het juiste instrumentarium te voorzien, wordt het college verzocht om te zorgen voor een goede en actuele lange termijn agenda, waaraan een kolom wordt toegevoegd met een motivatie wanneer een onderwerp wordt verschoven. De agendacommissie stelt deze lange termijn agenda iedere vergadercyclus vast.
  - Het college wordt verzocht om in het jaarverslag ieder jaar een passage op te nemen over integriteit en of er zaken zijn voorgevallen.
  - Het college wordt verzocht om met ingang van de installatie van de nieuwe burgemeester en de installatie van de nieuwe collegeleden in 2018 het register nevenfuncties uit te breiden met de aard van de functie.
  - In het inwerkprogramma voor de nieuwe raad wordt aandacht besteed aan integriteit.
  - Bij toekomstige Rekenkameronderzoeken wordt het college verzocht om binnen zes weken nadat er een raadsbesluit over is genomen, een plan van aanpak naar de raad te sturen met concrete stappen ten aanzien van de implementatie van de aanbevelingen die de raad heeft overgenomen. Zo’n plan van aanpak geeft de raad inzicht in de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het betreffende raadsbesluit.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)