Gemeenteraad 15 juni 2017 20:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over actuele zaken waarin de gemeenteraad bevoegdheden heeft.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de begroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van het Groengebied Amstelland.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  1. In te stemmen met de Kadernota 2018 DUO+
  2. Geen gebruik te maken van de zienswijze procedure
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Het addendum op het Beleids- en activiteitenplan onderwijs 2016-2020 vast te stellen.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2018 van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld (Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland) en daarmee in te stemmen met de begroting 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om een gemeentelijke bijdrage over 2018 van € 12.003,76.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  1. Het verzoek van de ASKO Scholen tot opname van een nieuwe school voor basisonderwijs in het Plan van Scholen 2018-2020 niet in te willigen.
  2. Nu nog geen nieuw Plan van Scholen op te stellen, gelet op artikel 83, eerste lid, onder a, van de Wet op het primair Onderwijs.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  - In te stemmen met de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland.
  - In te stemmen met de voorgestelde verrekening van het positieve resultaat over 2016. Voor Ouder-Amstel resulteert dit in een terug te ontvangen bedrag van € 4.114,-.
  - Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland en daarmee in te stemmen met de begroting 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om een gemeentelijke bijdrage voor 2018 van € 454.570,-.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Voorgesteld wordt af te zien van het inbrengen van een zienswijze.
  laden...
 • laden...
 • Voorgesteld besluit:
  - Het beleids- en activiteitenplan Mee(r)doen met Sport, Sport & bewegen in Ouder-Amstel 2017-2024, waarin ambities en activiteiten staan opgenomen met betrekking tot drie thema’s: Sport- en beweegstimulering: Gaan sporten én blijven sporten, Maatschappelijke betekenis van sport: Mee(r)doen met sport en Ruimte voor sport: hoogwaardige sportaccommodaties en een beweegvriendelijke buitenruimte, met als belangrijkste concrete voornemens:
   realiseren van een buitensportvoorziening;
   organiseren van een jaarlijkse ‘sportontmoeting’;
   opstellen van een meerjarenonderhouds- en investeringsplanning voor de sportparken
   meer halen uit de deelname aan het regionale samenwerkingsverband aangepast sporten;
   stimuleren en faciliteren van het contact tussen lokale partijen die een belang hebben bij sport en bewegen;
   onderzoeken wat mensen die onvoldoende bewegen tegenhoudt en
   bepalen van de benodigde sportieve voorzieningen in de Nieuwe Kern
  vast te stellen.
  - € 40.000 uit de reserve collegeprogramma te onttrekken, uiterlijk te besteden in 2018 als bijdrage aan de inrichting van (een) buitensportvoorziening(en) die tegemoet komt aan de wensen van jongeren en het toenemend aantal bewoners dat wil sporten en bewegen in de openbare ruimte.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  1. vast te stellen: Energiek & Circulair, Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021, inclusief onderliggend maatregelenpakket;
  2. het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met inachtneming van, in ieder geval, de volgende beleidsambities:
  - de gemeente Ouder-Amstel wil uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn;
  - de landelijke doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord zijn leidend;
  - verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving krijgt prioriteit door inzet op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dat geldt ook voor de gemeentelijke gebouwen;
  - bij nieuwbouw(wijken) geldt onder andere als uitgangspunt: energieneutraal en gasloos bouwen, toekomstbestendig, innovatief, no regret maatregelen, geluidadaptief en aandacht voor luchtkwaliteit;
  - vergroting van de opwek van duurzame energie met zon en wind;
  - energietransitie vormgeven door uitfasering van fossiele brandstoffen zoals aardgas. In de periode 2040-2050 wordt Ouder-Amstel aardgasvrij;
  - verduurzaming van de mobiliteit met voorrang voor langzaam/duurzaam verkeer boven ander (auto)verkeer en stimulering van elektrisch vervoer;
  - circulair bouwen en inrichten (grondstoffen/hergebruikt/herkomst/afval);
  - maatschappelijk verantwoord inkopen door onderschrijving doelstellingen van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;
  - bij afvalscheiding inzetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025;
  - in 2017 is een Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP) beschikbaar voor alle gemeentelijke gebouwen evenals een energielabel (minimaal label C) per gebouw;
  - in 2017 zijn alle energiemeters van de gemeentelijke gebouwen en installaties vervangen door ‘slimme meters’ en in 2018 beschikt de gemeente over een digitaal energiemonitoringssysteem met inzage in gebruik en kosten;
  - in 2018 is een netwerk van lokale energieambassadeurs opgebouwd;
  - het afval- en grondstoffenbeleid wordt in 2017 verder geoptimaliseerd;
  - met ingang van 2017 vormt duurzaamheid een vast onderdeel van het bestuurlijk besluitvormingsproces op alle relevante beleidsvelden;
  laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)