Commissie Ruimte 01 juni 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Vergaderstukken:

Agenda

 • De aangegeven tijden zijn indicatief.

  Spreektijdenregeling:
  We gaan door met de spreektijden.
  Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de spreektijd.
  (Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf minuten voor de vergadering bij de griffier.
  laden...
 • Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.
  laden...
 • Op verzoek van de agendacommissie wordt de commissie Ruimte bijgepraat n.a.v. de bijgevoegde documenten (die eerder zijn verstrekt).
  Het betreft geen inhoudelijke behandeling/discussie, het gaat alleen om beeldvorming, informatieverstrekking over het watersysteem en de invloed van een gemaal in de Houtribdijk.

  Voorgestelde behandeling:
  - 10 min. presentatie door iemand van Waternet, de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam
  - 10 min. vragen door de commissieleden
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  1. vast te stellen: Energiek & Circulair, Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021, inclusief onderliggend maatregelenpakket;
  2. het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met inachtneming van, in ieder geval, de volgende beleidsambities:
  - de gemeente Ouder-Amstel wil uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn;
  - de landelijke doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord zijn leidend;
  - verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving krijgt prioriteit door inzet op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dat geldt ook voor de gemeentelijke gebouwen;
  - bij nieuwbouw(wijken) geldt onder andere als uitgangspunt: energieneutraal en gasloos bouwen, toekomstbestendig, innovatief, no regret maatregelen, geluidadaptief en aandacht voor luchtkwaliteit;
  - vergroting van de opwek van duurzame energie met zon en wind;
  - energietransitie vormgeven door uitfasering van fossiele brandstoffen zoals aardgas. In de periode 2040-2050 wordt Ouder-Amstel aardgasvrij;
  - verduurzaming van de mobiliteit met voorrang voor langzaam/duurzaam verkeer boven ander (auto)verkeer en stimulering van elektrisch vervoer;
  - circulair bouwen en inrichten (grondstoffen/hergebruikt/herkomst/afval);
  - maatschappelijk verantwoord inkopen door onderschrijving doelstellingen van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;
  - bij afvalscheiding inzetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025;
  - in 2017 is een Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP) beschikbaar voor alle gemeentelijke gebouwen evenals een energielabel (minimaal label C) per gebouw;
  - in 2017 zijn alle energiemeters van de gemeentelijke gebouwen en installaties vervangen door ‘slimme meters’ en in 2018 beschikt de gemeente over een digitaal energiemonitoringssysteem met inzage in gebruik en kosten;
  - in 2018 is een netwerk van lokale energieambassadeurs opgebouwd;
  - het afval- en grondstoffenbeleid wordt in 2017 verder geoptimaliseerd;
  - met ingang van 2017 vormt duurzaamheid een vast onderdeel van het bestuurlijk besluitvormingsproces op alle relevante beleidsvelden;
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de begroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van het Groengebied Amstelland.
  laden...
 • laden...
 • Behandelwijze: meningsvorming, debat commissieleden met elkaar.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  1. vast te stellen: Energiek & Circulair, Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021, inclusief onderliggend maatregelenpakket;
  2. het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met inachtneming van, in ieder geval, de volgende beleidsambities:
  - de gemeente Ouder-Amstel wil uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn;
  - de landelijke doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord zijn leidend;
  - verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving krijgt prioriteit door inzet op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dat geldt ook voor de gemeentelijke gebouwen;
  - bij nieuwbouw(wijken) geldt onder andere als uitgangspunt: energieneutraal en gasloos bouwen, toekomstbestendig, innovatief, no regret maatregelen, geluidadaptief en aandacht voor luchtkwaliteit;
  - vergroting van de opwek van duurzame energie met zon en wind;
  - energietransitie vormgeven door uitfasering van fossiele brandstoffen zoals aardgas. In de periode 2040-2050 wordt Ouder-Amstel aardgasvrij;
  - verduurzaming van de mobiliteit met voorrang voor langzaam/duurzaam verkeer boven ander (auto)verkeer en stimulering van elektrisch vervoer;
  - circulair bouwen en inrichten (grondstoffen/hergebruikt/herkomst/afval);
  - maatschappelijk verantwoord inkopen door onderschrijving doelstellingen van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;
  - bij afvalscheiding inzetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025;
  - in 2017 is een Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP) beschikbaar voor alle gemeentelijke gebouwen evenals een energielabel (minimaal label C) per gebouw;
  - in 2017 zijn alle energiemeters van de gemeentelijke gebouwen en installaties vervangen door ‘slimme meters’ en in 2018 beschikt de gemeente over een digitaal energiemonitoringssysteem met inzage in gebruik en kosten;
  - in 2018 is een netwerk van lokale energieambassadeurs opgebouwd;
  - het afval- en grondstoffenbeleid wordt in 2017 verder geoptimaliseerd;
  - met ingang van 2017 vormt duurzaamheid een vast onderdeel van het bestuurlijk besluitvormingsproces op alle relevante beleidsvelden;
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de begroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van het Groengebied Amstelland.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • - Amstelland- en Meerlandenoverleg
  - Groengebied Amstelland
  - Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte
  laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)