Commissie Burger en bestuur 04 december 2014 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • De brug over de Amstel is technisch gezien aan vervanging toe. Er zijn verschillende soorten oeververbindingen onderzocht. Op basis van de re-sultaten van die onderzoeken hebben de betrokken overheden in 2012 hun voorkeur uitgesproken voor een nieuwe brede brug, gecombineerd met de opheffing van het kruispunt Amstelzijde/Amsteldijk Noord. De provincie wil samen met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Stadsregio Amsterdam de afspraken vastleggen.

  Commissiebehandeling 60 minuten:
  - korte inleiding door portefeuillehouder
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met het college
  - mogelijkheid tot geven van een korte reactie
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie PvdA heeft bezwaren bij de plannen voor bebouwing aan de Ouderkerkerplas zoals opgenomen in het advies Ruimtelijke visie plan Gijsbrecht. Het college is van oordeel dat het geen woningbouw aan de Ouderkerkerplas betreft, maar nabij de Ouderkerkerplas.

  Commissiebehandeling 15 minuten:
  - korte inleiding door de heer Baerents van de fractie PvdA
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met het college en de heer Baerents
  - mogelijkheid tot geven van een korte reactie
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad dient jaarlijks de belastingtarieven opnieuw vast te stellen. In de Tarievennota 2015 zijn de voorstellen meer uitgewerkt. Het betreft:

  - Legesverordening 2015 met tarieventabel
  - Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015
  - Verordening Roerende-ruimtebelastingen 2015
  - Verordening Rioolheffing 2015
  - Verordening Reinigingsheffing 2015 met tarieventabel
  - Verordening Hondenbelasting 2015
  - Verordening Begraafplaatsrechten 2015 met tarieventabel
  - Verordening Forensenbelasting 2015

  Commissiebehandeling 15 minuten:
  - korte inleiding door portefeuillehouder
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met het college
  - mogelijkheid tot geven van een korte reactie
  vergroten verkleinen laden...
 • Als gevolg van de wetwijziging waarbij de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen, en daarmee ook de financiële middelen, met ingang van 1 januari 2015, worden overgeheveld van het rijk naar de schoolbesturen dient de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs hierop te worden aangepast.

  Commissiebehandeling 15 minuten:
  - korte inleiding door portefeuillehouder
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met het college
  - mogelijkheid tot geven van een korte reactie
  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een aanvraag ingekomen voor de herbouw van het woonzorgcentrum
  Theresia aan de Rondehoep Oost te Ouderkerk aan de Amstel. Aangezien dit plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel wordt de raad verzocht een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Commissiebehandeling 15 minuten:
  - korte inleiding door portefeuillehouder
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met het college
  - mogelijkheid tot geven van een korte reactie
  vergroten verkleinen laden...
 • Behandeling: Fracties krijgen de gelegenheid algemene opmerkingen te maken over de onderwerpen in de Nieuwsbrief. Vragen op de Nieuwsbrief kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen ook schriftelijk worden afge-handeld
  vergroten verkleinen laden...
 • Met bureau Necker is een contract aangegaan voor de invulling van de
  rekenkamerfunctie. Na evaluatie is het voorstel om het contract in gewijzigde vorm te verlengen voor een periode van twee jaar.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied Noord voor de sloop en nieuwbouw van een bedrijfsgebouw- en woning aan de Korte Dwarsweg 2 te Ouderkerk aan de Amstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Terugkoppeling begrotingsbijeenkomst Amstelwijs
  - Samenwerking DUO+
  - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  - Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden
  - Openbare Gezondheidszorg Amstelland
  - Stadsregio Amsterdam
  - Amstelland- en Meerlandenoverleg
  - Groengebied Amstelland
  - Commissie voor milieu Amstelland-de Meerlanden
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...