vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Sinds begin 2013 verkennen de gemeenten Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen de kansen voor samenwerking op bedrijfsvoering en uitvoeringstaken. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de door het college gekozen richting om vanuit bestuurlijke autonomie en beleidsvrijheid, deze intergemeentelijke samen-werking aan te gaan.

  Commissiebehandeling 45 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  vergroten verkleinen laden...
 • Er ligt veel alcoholbeleid vast in verschillende nota’s op het gebied van gezondheid, handhaving en veiligheid en preventie. In het Integraal Alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017 worden beleid en activiteiten op het gebied van alcoholmatiging weergeven en aan elkaar gekoppeld. Voorgesteld wordt het Integraal Alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017 en het activiteitenprogramma vast te stellen.

  Commissiebehandeling 45 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 8 juli 2010 stelde de gemeenteraad het collegeprogramma 2010-2014 “Zeilen tegen de wind in” vast. In dat programma vertaalde het college de opdracht van de coalitiefracties zoals aangegeven in het coalitieakkoord, in concreet beleid. In het eindverslag legt het college verantwoording af. Voorgesteld wordt in te stemmen met de Evaluatie Collegeprogramma 2010-2014.

  Commissiebehandeling 15 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - mogelijkheid tot geven van een korte reactie, algemene beschouwingen in de raadsvergadering
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college onderzoekt de mogelijkheid tot aankoop van een pand van de Portugees Israëlitische Begraafplaats Beth Haim aan het wandelpad Elieserpad (voorheen ‘Achter ’t Kampje’). De aankoop maakt het mogelijk om deze locatie in de toekomst te kunnen betrekken bij de ontwikkeling van het tweede deel van het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. Het voorstel en de onderliggende stukken worden zo spoedig mogelijk nagezonden.

  Commissiebehandeling 20 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - mogelijkheid tot geven van een reactie
  vergroten verkleinen laden...
 • Gelet op het feit dat de laatste Nieuwsbrief P&C dateert van december 2013 ont-vangt u dit maal slechts de wijzigingen voor de begroting 2014. Voorgesteld wordt in te stemmen met de begrotingswijzigingen onder nummer 1 en 2.

  Behandeling: Fracties krijgen de gelegenheid algemene opmerkingen te maken over het voorstel tot wijziging van de begroting. Technische vragen kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen ook schriftelijk worden afgehandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Samenwerking DUO+
  - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  - Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden
  - Openbare Gezondheidszorg Amstelland
  - Stadsregio Amsterdam
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...