Commissie Burger en bestuur 12 juni 2014 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In het geval de afstand naar de school te groot is, of wanneer een kind wegens een structurele handicap niet zelfstandig naar school kan, kunnen ouders een beroep doen op de Verordening leerlingenvervoer. Vanwege wetswijzigingen en het feit dat de huidige verordening tamelijk ingewikkeld is, is aanpassing noodzakelijk. Verzocht wordt de gewijzigde verordening vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente er een groot aantal nieuwe taken bij in het sociale domein. Vooruitlopend op de door de gemeenteraad vast te stellen beleids-kaders, verordeningen en budgetten (gepland november 2014) dient het college zowel voor de Wmo als voor de jeugd inkoopprocessen te starten die er op zijn gericht tijdig inkoopovereenkomsten af te sluiten. Verzocht wordt om akkoord te geven dat het college raamovereenkomsten afsluit met de zorgaanbieders vooruitlopend op vaststelling van beleid en het beschikbaar stellen van budgetten door de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raamovereenkomsten van de gemeente Ouder-Amstel (gezamenlijk contract met gemeente Amstelveen) voor Hulp bij het Huishouden lopen op 1 januari 2015 af. Om tot nieuwe overeenkomsten te komen moet de raad de basistarieven voor Hulp bij het Huishouden vast stellen. Verzocht wordt in te stemmen met de voorgestelde tarieven.
  vergroten verkleinen laden...
 • Medio 2012 heeft de gemeenteraad de re-integratienota vastgesteld. Toegezegd is om de nieuwe aanpak van rechtstreekse bemiddeling naar werk door de gemeente in 2014 te evalueren. De evaluatienota re-integratie geeft een overzicht van wat de gemeente de afgelopen anderhalf jaar aan activiteiten heeft ontwikkeld en wat de resultaten hiervan zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • In het projectplan 2014-2015 voor De Nieuwe Kern (DNK) zijn de werkzaamheden, organisatie en wijze van financiering beschreven die nodig zijn om te komen tot een gedragen structuurvisie conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarnaast beschrijft het projectplan een ontwikkeltraject met grondeigenaren dat parallel aan het opstellen van de structuurvisie plaatsvindt.
  vergroten verkleinen laden...
 • n de raadsvergadering van 13 februari 2014 heeft de raad de Verordening basisregistratie personen aangenomen. De fracties D66 en NB hebben daarbij aangeven dit onderwerp nader te willen bespreken. Vanwege de inwerkingtreding per 6 januari 2014 van de Wet basisregistratie personen was het noodzakelijk om de verordening vast te stellen. Afgesproken is om het onderwerp in juni opnieuw te agenderen. Het college kan de regeling - indien daar aanleiding toe is – aanpassen gelet op de discussie in de commissie.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Samenwerking DUO+
  - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  - Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden
  - Openbare Gezondheidszorg Amstelland
  - Stadsregio Amsterdam
  - Amstelland- en Meerlandenoverleg
  - Groengebied Amstelland
  - Commissie voor milieu Amstelland-de Meerlanden
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...