Commissie Burger en bestuur 18 juni 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De aangegeven tijden zijn indicatief.

  Spreektijdenregeling:
  We gaan door met de spreektijden.
  Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de spreektijd.
  (Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier, telefoonnummer 0625661258

  vergroten verkleinen laden...
 • Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2020. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2020 € 60.016. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 102.309 nadelig welke leidt tot een tekort over
  2020 van € 42.293. Dit negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve.Tevens is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2020 en reserves 2020 ter vaststelling opgenomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • https://bmcbegrotingsapp.azurewebsites.net/PBOA

  De jaarstukken 2019 zijn het sluitstuk van het begrotingsjaar 2019.
  Met de jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het voorgenomen beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2019 inclusief de door de raad vastgestelde wijzigingen.

  De jaarstukken 2019 sluiten met een voordelig exploitatiesaldo van € 462.000 ten opzichte van de bijgestelde programmabegroting 2019 van € 506.000 voordelig en met een totaal balanssaldo van € 31.423.000.
  Wij stellen u voor de jaarstukken 2019 vast te stellen en het voordelig saldo toe te  voegen aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2019 € 2.577.000 voor deze toevoeging en na deze toevoeging € 3.039.000.

  De accountant heeft de controle nog niet afgerond. De bevindingen nu bekend zijn verwerkt in de hierbij aangeboden jaarstukken. Mocht de afronding van de accountantscontrole aanvullende bevindingen opleveren zullen deze middels een erratum aan de raad worden aangeboden ter vaststelling. De accountant heeft  toegezegd om uiterlijk 2 juli 2020 een getekende controleverklaring af te geven. Derhalve stelt de raad de jaarstukken vast onder voorbehoud van het ontvangen van deze controleverklaring. De raad ontvangt deze controleverklaring zodra deze beschikbaar is.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Ouder-Amstel heeft een aanvraag ontvangen van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (hierna: ASKO). De aanvraag van ASKO heeft betrekking op de opname van een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs op het zogenaamde Plan van nieuwe scholen (hierna: het plan). De
  stichting wil een school voor basisonderwijs starten en ziet De Nieuwe Kern (nabij Duivendrecht) als beoogde locatie.
  Behandeling alleen als er insprekers komen. Anders wordt dit stuk een hamerstuk

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor u liggen de Jaarrekening 2019 en de Begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).
  De jaarrekening en begroting van de GR OGZ hebben betrekking op de taken openbare gezondheidszorg waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op basis van de Wet
  publieke gezondheid (Wpg). De openbare gezondheidstaken van de GR OGZ Amstelland worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam.
  Met de voorliggende jaarrekening legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de in 2019 uitgevoerde activiteiten. In de conceptbegroting 2021 wordt de bijdrage voor de
  gemeente Ouder-Amstel geraamd op € 537.914,

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Samenwerking DUO+
  - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  - Openbare Gezondheidszorg Amstelland
  - Vervoerregio Amsterdam
  - Amstelland- en Meerlandenoverleg 

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om 9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 10 juli 2020 ontstaan vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van twee van de leden van de raad van toezicht, mevrouw E. Van Hest en meneer J. Mens, twee vacatures in de raad van toezicht van Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs.

  Voor de invulling van de vacature heeft Amstelwijs inmiddels een wervings- en selectieprocedure doorlopen en afgerond. De raad van toezicht heeft besloten om mevrouw A. Van Berlo-van Keer en meneer M. Van den Heuvel aan de gemeenteraad voor te dragen tot benoeming van leden van de raad van toezicht van Amstelwijs per 10 juli 2020 tot 10 juli 2024.

  Tevens loopt de eerste zittingstermijn van twee van de leden van de raad van toezicht per 10 juli 2020 af. Beide leden, meneer A. Poppelaars en mevrouw M. Meulman, stellen zich graag beschikbaar voor een tweede zittingstermijn. De raad van toezicht heeft besloten meneer A. Poppelaars en mevrouw M. Meulman aan de gemeenteraad voor te dragen tot herbenoeming van leden van de raad van toezicht van Amstelwijs per 10 juli 2020 tot 10 juli 2024.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Vervoerregio, GGD Amsterdam Amstelland, AM Match, Belastingen Amstelland, BNG Bank, stichting Rijk, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheidsregio, MRA, en
  Groengebied Amstelland hebben hun jaarstukken 2019 en begroting 2021 aan de raad aangeboden. Daarnaast heeft Groengebied Amstelland een begrotingswijziging voor 2020
  bijgevoegd. Er zijn geen grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. De begrotingen en begrotingswijziging geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

  vergroten verkleinen laden...
 • Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om 09.00 uur bij de griffie om verzoekt.

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)