Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling, 22 september 2022 19:30:00

Algemene vergader informatie

Technische vragen graag uiterlijk 6 september voor 12:00 uur aanleveren bij de griffie via raad@ouder-amstel.nl

Datum:
22 sep. 2022, 19:30
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De aangegeven tijden zijn indicatief.

  Spreektijdenregeling:
  We gaan door met de spreektijden.
  Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de spreektijd.
  (Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

 • 1.a Opening

  Discussiestuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:44 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de commissie bij de griffier.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:10:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Giessenhof Projectontwikkeling BV (hierna: “Initiatiefnemer”) wil op het perceel Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht circa 36 woningen realiseren. Hiervoor heeft zij reeds een participatietraject doorlopen met omwonenden en stichtingen.
  Het college heeft op 11 januari jl. ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met initiatiefnemer en op vijf april jl. ingestemd met het hieruit volgende haalbaarheidsonderzoek en de voorbereiding op de anterieure overeenkomst. Ook heeft het college op vijf april jl. ingestemd met de tussenstap voor het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan. Ook heeft het college bij dit besluit besloten de initiatiefnemer actief de wijzen op de geconstateerde knelpunten rond parkeren, duurzaamheid en bomen.
  Initiatiefnemer heeft het Stedenbouwkundig Plan opgesteld en uitkomst van de ambtelijke toets is dat het Plan voldoet aan de vereisten hiervoor.
  Het Stedenbouwkundig Plan wordt hierbij aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.
  De planologische medewerking van de gemeente en kosten voor de realisatie worden gedragen door de initiatiefnemer.

 • 2.a.1 Inspreker: mevr. Heering

  Discussiestuk
  1 document
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:12:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2.a.2 Inspreker: dhr. Smits

  Discussiestuk
  1 document
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2.a.3 Inspreker: mevr. Folkers

  Discussiestuk
  1 document
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:06:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:24:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  namens de Wijde Blik

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De raad wordt bijgepraat over het centrum plan.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:32:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Amstelland- en Meerlandenoverleg

  Groengebied Amstelland

  Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte

 • 4 Rondvraag

  Discussiestuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:11 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 5 Sluiting

  Discussiestuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om 9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

 • Op 12 februari 2015 is voor de eerste keer een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied van De Nieuwe Kern. Dit besluit werd genomen om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen de realisatie van De Nieuwe Kern frustreren. Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Deze bescherming (aanhoudingsplicht) kan worden verlengd door het in procedure brengen van een bestemmingsplan of beheersverordening.
  Op 11 februari 2016, 16 februari 2017, 15 februari 2018, 31 januari 2019, 2 april 2020 en 27 mei 2021 is opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen, omdat het overleg met de grondeigenaren over de invulling van De Nieuwe Kern nog niet was afgerond. Het huidige besluit eindigde 9 juni 2022.

  Voor het verlopen van het laatst genomen voorbereidingsbesluit wordt geen (overkoepelend) ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het is van belang voor de voortgang van het project De Nieuwe Kern dat, door het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit, ongewenste ontwikkelingen tegen worden gegaan en opnieuw het signaal wordt bekrachtigd dat een nieuw (bestemmings)plan voor het gebied wordt voorbereid.

   

  Voorgesteld besluit

   

  wederom verlenging.
  Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende geografische plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0008 een herziening van de bestemmingsplannen “Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 1977 (deels)” wordt voorbereid;

  Te bepalen dat:
  a. het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken te wijzigen, nieuwe bouwwerken op te richten en bestaande bouwwerken uit te breiden binnen het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt;
  b. het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van het onder a genoemde verbod, mits:
  1. de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en
  2. de werken of werkzaamheden de grond in het gebied niet minder geschikt maken voor het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
  c. het verbod zoals bedoeld onder a niet van toepassing is op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, die:
  i. normaal onderhoud en normaal beheer betreffen ten dienste van de huidige legale situatie;
  ii. krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit;
  iii. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
  Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie daarvan.

 • Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om 09.00 uur bij de griffie om verzoekt.