Raadsvergadering 26 september 2013 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 5. Begrotingswijzigingen (2013/41)
  Voorgesteld wordt de begrotingswijziging nr. 7 vast te stellen.
  6. Herbenoeming lid welstandscommissie (2013/43)
  Voorgesteld wordt de heer ir. W. Smulders her te benoemen als architect secreta-ris van de welstandscommissie tot 1 april 2016.
  7. Kredietaanvraag tbv. plaatsen 10 oplaadpunten voor elektrische motor-voertuigen (2013/42)
  Voorgesteld wordt om budget beschikbaar te stellen teneinde over een periode van 1 jaar (2013/ 2014) 10 extra oplaadplaatsen voor elektrisch vervoer te kunnen realiseren.
  8. Bestemmingsplan OV SAAL (2013/45)
  In dit bestemmingsplan wordt het ministeriële besluit “Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad” voor het Traject Hoofddorp-Diemen planologisch geregeld, voor zover dit is gelegen op het grondgebied van Ouder-Amstel.
  9. Aanpassen afvalstoffenverordening (2013/46)
  Voorgesteld wordt om de afvalstoffenverordening aan te passen ten behoeve van het vestigen van het alleenrecht ter verwerking van afval aan het Afval Energie Bedrijf te Amsterdam.
  10. Verordening toeristenbelasting (2013/51)
  Voorgesteld wordt de verordening Toeristenbelasting 2014 vast te stellen en de tarieven voor inflatie aan te passen.
  11. Jaarrekening 2012 Stichting Openbaar Onderwijs Primair (2013/49)
  Voorgesteld wordt de jaarrekening 2012 van SOOP, Stichting Openbaar Onderwijs Primair goed te keuren
  12. Wijzigen statuten Stichting Openbaar Onderwijs Primair (2013/52)
  Ingevolge de nieuwe wet ‘ goed onderwijs, goed bestuur’, wil het stichtingsbestuur overgaan naar een nieuw bestuursmodel met een raad van beheer. Voorgesteld wordt hiervoor de statuten van de stichting te wijzigen.
  13. Invoering bestuurlijke boete tbv. drank en horecabeleid (2013/50)
  Voorgesteld wordt de bestuurlijke boete in te voeren ten aanzien van de handhaving Drank- en Horecawetgeving.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt om een lokaal alternatief voor de Stadspas te ontwikkelen. Drie alternatieven worden voorgesteld, waarbij het college de voorkeur uitspreekt voor optie 3, zijnde de Keuzekaart.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op basis van artikel 4 van deze nieuwe wet is de raad verplicht om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen om alcoholverstrekking in de paracommerciële horeca te reguleren.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de aan-koop van Achter ’t Kampje 2-A.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt om een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen voor het invoeren van betaald parkeren op het Ouder-Amstelse deel van het Amstel Business Park (ABP), conform het vorig jaar door de gemeenteraad vast gestelde Parkeerbeleidsplan.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)