Raadsvergadering 25 juni 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over actuele zaken waarin de gemeenteraad bevoegdheden heeft.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Vervoerregio, GGD Amsterdam Amstelland, AM Match, Belastingen Amstelland, BNG Bank, stichting Rijk, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheidsregio, MRA, en
  Groengebied Amstelland hebben hun jaarstukken 2019 en begroting 2021 aan de raad aangeboden. Daarnaast heeft Groengebied Amstelland een begrotingswijziging voor 2020
  bijgevoegd. Er zijn geen grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. De begrotingen en begrotingswijziging geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Ouder-Amstel heeft een aanvraag ontvangen van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (hierna: ASKO). De aanvraag van ASKO heeft betrekking op de opname van een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs op het zogenaamde Plan van nieuwe scholen (hierna: het plan). De
  stichting wil een school voor basisonderwijs starten en ziet De Nieuwe Kern (nabij Duivendrecht) als beoogde locatie.
  Behandeling alleen als er insprekers komen. Anders wordt dit stuk een hamerstuk

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor u liggen de Jaarrekening 2019 en de Begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).
  De jaarrekening en begroting van de GR OGZ hebben betrekking op de taken openbare gezondheidszorg waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op basis van de Wet
  publieke gezondheid (Wpg). De openbare gezondheidstaken van de GR OGZ Amstelland worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam.
  Met de voorliggende jaarrekening legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de in 2019 uitgevoerde activiteiten. In de conceptbegroting 2021 wordt de bijdrage voor de
  gemeente Ouder-Amstel geraamd op € 537.914,

  vergroten verkleinen laden...
 • De grondexploitatie voor Ouderkerk Zuid moet jaarlijks worden geactualiseerd. Inhoudelijk is het plan niet gewijzigd en het is nagenoeg voltooid. Verwacht wordt dat de grondexploitatie per 2021 definitief afgesloten kan worden.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 10 juli 2020 ontstaan vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van twee van de leden van de raad van toezicht, mevrouw E. Van Hest en meneer J. Mens, twee vacatures in de raad van toezicht van Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs.

  Voor de invulling van de vacature heeft Amstelwijs inmiddels een wervings- en selectieprocedure doorlopen en afgerond. De raad van toezicht heeft besloten om mevrouw A. Van Berlo-van Keer en meneer M. Van den Heuvel aan de gemeenteraad voor te dragen tot benoeming van leden van de raad van toezicht van Amstelwijs per 10 juli 2020 tot 10 juli 2024.

  Tevens loopt de eerste zittingstermijn van twee van de leden van de raad van toezicht per 10 juli 2020 af. Beide leden, meneer A. Poppelaars en mevrouw M. Meulman, stellen zich graag beschikbaar voor een tweede zittingstermijn. De raad van toezicht heeft besloten meneer A. Poppelaars en mevrouw M. Meulman aan de gemeenteraad voor te dragen tot herbenoeming van leden van de raad van toezicht van Amstelwijs per 10 juli 2020 tot 10 juli 2024.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

 • - In het kader van het voorkeursrecht toestemming te geven voor de rechtstreekse verkoop en levering van het Gezellenhuis (Rondehoep Oost 29 en 29 A, kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie G, nummer 1405) door de Parochie aan Stadsherstel, waaraan de voorwaarde wordt verbonden dat deze verkoop en levering dient plaats te vinden conform de concept koopovereenkomst en de leveringsakte zoals die voorliggen en zijn aangehecht aan dit besluit. Als gevolg van dit besluit en de daaropvolgende levering van het Gezellenhuis komt het voorkeursrecht zoals gevestigd door de raad op 6 juni 2019 met nummer 2019/30 te vervallen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Afgelopen periode is gewerkt aan het voorlopig exploitatiemodel (hierna: rekenmodel) voor Entrada. Dit rekenmodel is opgesteld met name om antwoord te geven op de vraag of Entrada ook ontwikkeld kan worden met minder programma dan 100.000 m2 bvo. Daarvoor is door de gemeenteraad een motie aangenomen.

  eventuele insprekers zijn van harte welkom

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)