Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Burger en bestuur, 03 december 2013 19:30:00

Algemene vergader informatie

Gecombineerde commissie Ruimte + Burger en bestuur

Datum:
03 dec. 2013, 19:30
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:07:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voorgesteld wordt de Nota van Uitgangspunten voor De Nieuwe Kern vast te stellen. Deze Nota van Uitgangspunten is nodig als basisdocument voor het opstellen van een Structuurvisie conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het concept is eerder met de commissie besproken.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:10:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De gemeenteraad heeft het college verzocht om een Nota Fietsbeleid voor te bereiden. Voorgesteld wordt de Nota Fietsbeleid Ouder-Amstel vast te stellen. Na vaststelling zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld door het college.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:33:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In het door de gemeenteraad vorig jaar vastgestelde parkeerbeleidsplan is onder-meer bepaald dat betaald parkeren wordt ingevoerd op het Ouder-Amstelse deel van het Amstel Business Park. Het is het streven om voor 1 april 2014 het betaald parkeren te hebben ingevoerd. Voorgesteld wordt om hiertoe een parkeerverordening en een parkeerbelastingverordening vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:24:56 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In de raadsvergadering van 7 november 2013 zijn alle belastingverordeningen, met uitzondering van de Legesverordening en de Verordening Forensenbelasting vastgesteld. Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling van de Legesverorde-ning en de Verordening Forensenbelasting. Als gevolg van een wijziging in de Wet basisregistratie personen en Aanpassingswet basisregistratie personen moet de Verordening Toeristenbelasting 2014 op het onderdeel van het benoemen van het belastbare feit worden aangepast. Voorgesteld wordt met de technische wijziging in te stemmen. De wijziging heeft geen gevolgen voor de tarieven.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:12:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Ouder-Amstel. Het college heeft naar aanleiding van dit rapport een verbeterplan opgesteld. De fractie van D66 heeft verzocht dit onderwerp ter bespreking te agenderen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:32:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fracties krijgen de gelegenheid algemene opmerkingen te maken over de onderwerpen in de Nieuwsbrief en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Vragen op de Nieuwsbrief kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen ook schriftelijk worden afgehandeld
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:06:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • - Stand van zaken samenwerking DUO+
  - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  - Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden
  - Openbare Gezondheidszorg Amstelland
  - Stadsregio Amsterdam
  - Amstelland- en Meerlandenoverleg
  - Groengebied Amstelland
  - Commissie voor milieu Amstelland-de Meerlanden
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten