vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Het door de coalitiepartijen (CDA, D66, GroenLinks en Natuurlijk Belang) gesloten coalitieakkoord is nader uitgewerkt in een collegeagenda 2014-2018. Op verzoek van de fracties VVD, OAA en PvdA wordt de collegeagenda geagendeerd voor behandeling in een commissievergadering. De raad wordt voorgesteld het stuk ter kennisname vast te stellen in de komende raadsvergadering.

  Commissiebehandeling 40 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  vergroten verkleinen laden...
 • Met de aanstaande drie decentralisaties in het sociaal domein komen de Wet tege-moetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) en de mogelijkheid om chronisch zieken categoriale bijzondere bijstand te geven, te vervallen. Met dit voorstel wordt beoogd om minima en de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet te komen door het aanbieden van een collectieve aanvullende zorgverzekering (CAV).

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  vergroten verkleinen laden...
 • Op de locatie Aart van der Neerweg is de bouw van een nieuwe brandweerkazerne voorzien. Voorgesteld wordt om de bouw door de brandweer aan te besteden en uit te voeren en de kapitaallasten in rekening te brengen middels een verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer. Om de ontvlechting van de brandweer voor Ouder-Amstel definitief af te ronden wordt voorgesteld om de kazerne in Duivendrecht over te dragen en voor beide kazernes een recht van opstal te vestigen.

  Commissiebehandeling 15 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Mogelijkheid tot geven van een korte reactie
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor De Ronde Hoep is een voorontwerp bestemmingsplan en MER gereed gekomen. Aangezien dit plan niet op korte termijn in werking zal treden en om toch te kunnen beschikken over een actueel en handhaafbaar planologisch kader is voor dit gebied een beheersverordening opgesteld. Een beheersverordening is een beheerregeling die louter de bestaande situatie vastlegt. Er kunnen dan ook géén wijzigingen worden voorgesteld. In deze verordening worden de bestaande rechten die zijn gegeven in het geldende bestemmingsplan “De Ronde Hoep 2003” overgenomen. De verordening zal gelden tot het moment waarop een nieuw bestemmingsplan door de raad is vastgesteld.

  Commissiebehandeling 15 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Mogelijkheid tot geven van een korte reactie
  vergroten verkleinen laden...
 • Met ingang van 1 juli 2014 is de Wet Markt en Overheid, onderdeel van de Mededingingswet, in werking getreden. Het doel van de wet is ‘een gelijk speelveld’ te creëren voor overheden en de particuliere sector bij het uitvoeren van economische activiteiten om marktverstoring te voorkomen. Uit een inventarisatie blijkt dat de gemeente Ouder-Amstel voor een aantal economische activiteiten de integrale kostprijs niet volledig doorberekend, terwijl het uit een oogpunt van algemeen belang wel wenselijk is, dat deze activiteiten op die manier worden aangeboden. Voorgesteld wordt een aantal activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang waardoor afwijking van de mededingingswetgeving mogelijk wordt.

  Commissiebehandeling 10 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Mogelijkheid tot geven van een korte reactie
  vergroten verkleinen laden...
 • Behandeling: Fracties krijgen de gelegenheid algemene opmerkingen te maken over de onderwerpen in de Nieuwsbrief. Vragen op de Nieuwsbrief kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen ook schriftelijk worden afgehandeld
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Samenwerking DUO+
  - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  - Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden
  - Openbare Gezondheidszorg Amstelland
  - Stadsregio Amsterdam
  - Amstelland- en Meerlandenoverleg
  - Groengebied Amstelland
  - Commissie voor milieu Amstelland-de Meerlanden
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...