Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling, 13 december 2022 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
13 dec. 2022, 19:30
Locatie:
Ouder-Amstel

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:18 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De aangegeven tijden zijn indicatief.

  Spreektijdenregeling:
  We gaan door met de spreektijden.
  Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de spreektijd.
  (Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de commissie bij de griffier.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  In 2023 staat de herinrichting van de openbare ruimte van het Sluisplein op de gemeentelijke planning. De kosten voor de aanleg hiervan zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Het Sluisplein is in 1972 aangelegd. De huidige bestrating van het Sluisplein is versleten en einde levensduur, waardoor het nodig is het plein te reconstrueren.


  In 2017 heeft de Jumbo een principeverzoek voor uitbreiding ingediend. De gewenste uitbreiding sluit aan bij het beleid van de gemeente (in welk kader wordt verwezen naar de Detailhandelsstructuurvisie, 2019). Jumbo heeft 9 mei 2022 de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Voor de beoordeling hiervan dient getoetst te worden aan het gemeentelijk beleid en worden beoordeeld of dit ruimtelijk inpasbaar is. De uitbreiding past binnen de detailhandelsstructuurvisie, waardoor alleen de ruimtelijke inpasbaarheid overblijft ter toetsing. Ruimtelijk betekent de uitbreiding een toename van de parkeervraag met 12 autoparkeerplaatsen en 18 fietsparkeerplaatsen.


  De herinrichting van het Sluisplein, de uitbreiding van de Jumbo en de toename van het aantal benodigde parkeerplaatsen maken een samenhangende reconstructie van de openbare buitenruimte op het Sluisplein nodig. Hiervoor zijn verschillende ontwerpen gemaakt. De inwoners en ondernemers hebben geparticipeerd in het ontwerpproces wat heeft geleid tot een aangepast plan wat tegemoetkomt aan de in het participatieproces genoemde punten en wat als basis kan dienen voor het definitieve ontwerp. Aangetoond is hiermee dat de uitbreiding van de supermarkt op een goede manier is in te passen in de openbare ruimte. punten en wat als basis kan dienen voor het definitieve ontwerp. Aangetoond is hiermee dat de uitbreiding van de supermarkt op een goede manier is in te passen in de openbare ruimte.

  Voorgesteld besluit

   

  Geen wensen en bedenkingen te hebben bij het besluit van het college om het plan voor de herinrichting van het Sluisplein wat op 14 november 2022 aan de inwoners is getoond goed te keuren als basis voor uitwerking tot een definitief ontwerp.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:40:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De 38 eengezinswoningen van woningcorporatie Eigen Haard in het Van der Looskwartier (J.C. van der Loosstraat, Theresiastraat 2-11, Jan Persijnstraat 1) in Ouderkerk aan de Amstel zijn in een slechte bouwkundige staat. De woningcorporatie Eigen Haard wil deze woningen slopen en vervangen door 57 woningen (28 eengezinswoningen en 29 apparte-menten). Het geldende bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ gaat uit van 38 woningen en de 57 nieuwe woningen passen niet in de bestaande bouwvlakken. De nieuwe woningen overschrijden ook de maximaal toegestane goot- en bouwhoogten. De voorgenomen nieuwbouw is dus in strijd is met het geldende bestemmingsplan en om die reden is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Eerst heeft een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Op basis van de reacties hierop zijn aanpassingen gedaan. Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan van 22 juni tot en met 3 augustus 2022 ter inzage gelegen.


  Eigen Haard heeft in het kader van de participatie bijeenkomsten georganiseerd waarbij omwonenden kennis konden nemen van de plannen en hun visie daarop konden geven. Op basis van de uitkomst van dit traject is de positionering van de woningen aangepast en hebben duurzaamheid, groen en parkeren veel aandacht gekregen. Er zijn in het plan meer parkeerplaatsen opgenomen dan nodig zijn conform de parkeernormen, dit om de parkeersituatie in het gebied te verbeteren. duurzaamheid, groen en parkeren veel aandacht gekregen. Er zijn in het plan meer parkeerplaatsen opgenomen dan nodig zijn conform de parkeernormen, dit om de parkeersituatie in het gebied te verbeteren.

  Voorgesteld besluit

   

  BESLUIT :
  1. kennis te nemen van, en in te stemmen met de Nota beantwoording zienswijzen van het bestemmingsplan Van der Looskwartier’;
  2. geen exploitatieplannen voor het bestemmingsplan vast te stellen conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. het bestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’, bestaande uit de verbeelding, regels en vergezeld van een toelichting met planidentificatienummer NL.IMRO.0437.BPVdLooskwart-VA01, vast te stellen zoals het ter inzage heeft gelegen, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:20 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:11:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:14:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:13 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  - Amstelland- en Meerlandenoverleg

  - Groengebied Amstelland

  - Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte

 • 4 Rondvraag

  Discussiestuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 5 Sluiting 

  Discussiestuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:34 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten